Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego HUSARIAGROUP, prowadzonego przez Sławomira Łaptos, działającą jako osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie przepisów polskiego prawa, zwana dalej "Sprzedawcą".

2. Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność, bez rejestracji firmy w odpowiednim rejestrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

b) Sklep internetowy – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów oferowanych przez Sprzedawcę produktów.

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług sklepu internetowego i dokonująca w nim zakupów.

d) Towar/Produkt – każdy artykuł, przedmiot lub usługa oferowany przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego.

e) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym https://husariagroup.com/

4. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

5. Informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, ceny oraz parametry techniczne, są przedstawione na stronie internetowej sklepu i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie sklepu internetowego, o czym Klienci będą informowani poprzez umieszczenie aktualnej wersji regulaminu na stronie internetowej sklepu.II. Zamówienia

1. Warunkiem składania zamówień jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz dokonanie rejestracji w sklepie internetowym.

2. Rejestracja w sklepie internetowym umożliwia Klientowi dostęp do historii zamówień oraz ułatwia proces składania kolejnych zamówień poprzez przechowywanie danych adresowych i kontaktowych.

3. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową sklepu 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw technicznych lub konserwacji systemu.

4. Proces składania zamówienia obejmuje następujące kroki:

a) Dodanie wybranych produktów do koszyka poprzez wybór opcji "Dodaj do koszyka".

b) Przejście do koszyka i sprawdzenie jego zawartości.

c) Wybór metody płatności.

d) Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym adresu dostawy.

e) Złożenie zamówienia poprzez opcję "Złóż zamówienie".

5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawiera podsumowanie zamówienia, w tym numer zamówienia oraz szacowany czas realizacji.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na niedostępność produktu lub innych okoliczności, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w jak najkrótszym czasie, a ewentualne wpłacone kwoty zostaną zwrócone w sposób ustalony między Stronami.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych okoliczności, takich jak podejrzenie nadużyć lub naruszenia warunków regulaminu przez Klienta.

8. W przypadku pytań dotyczących procesu zamówienia lub innych kwestii związanych ze sklepem internetowym, Klient może skontaktować się z obsługą klienta za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie sklepu.III. Płatności

1. W sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności:

a) Płatność kartą kredytową/debetową - Klient może dokonać płatności za zamówienie kartą kredytową lub debetową poprzez wybraną bramkę płatniczą.

2. Cena podana przy produkcie jest ceną brutto wyrażoną w polskich złotych (PLN) i zawiera wszystkie podatki oraz inne opłaty, chyba że wskazano inaczej.

4. W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, obciążenie karty następuje w momencie złożenia zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod płatności oraz wprowadzenia nowych metod, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie sklepu internetowego.IV. Dostawa

1. Oprogramowanie i skrypty są dostępne do pobrania zaraz po dokonaniu płatności.

2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych adresowych, które umożliwią poprawną realizację rozliczenia zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany form dostawy oraz warunków dostawy w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie sklepu internetowego.V. Zwroty i reklamacje

1. Prosimy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją oprogramowania i skryptów oraz ich kompatybilności z sprzętem na którym będziesz ich używać, przed sfinalizowaniem zamówienia.

2. Nie dokonujemy zwrotów oraz nie odpowiadamy za jakiekolwiek negatywne skutki działania naszego oprogramowania.  VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego jest Sławomir Łaptos, prowadzący działalność zarejestrowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz obsługi klienta, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonanie zamówienia.

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz chronione zgodnie z wymogami prawa, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

5. Administrator może przekazywać dane osobowe Klientów wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji zamówień.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu.

7. Korzystając ze sklepu internetowego, Klient akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz polityki prywatności.VI. Własność intelektualna

1. Zdjęcia, grafiki, logo oraz inne materiały wizualne prezentowane na stronie internetowej serwisu Husariagroup są chronione prawami autorskimi i stanowią własność sklepu.

2. Użytkownicy nie mają prawa kopiować, udostępniać ani wykorzystywać tych materiałów w celach komercyjnych bez zgody właściciela sklepu.

3. W przypadku chęci wykorzystania zdjęć lub innych materiałów z naszej strony internetowej w celach niekomercyjnych, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania odpowiedniej zgody.

4. Naruszenie praw autorskich może podlegać odpowiedzialności prawnej.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej sklepu przez cały czas funkcjonowania sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie sklepu internetowego.

3. Klient, który dokonał rejestracji w sklepie internetowym, zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji. Klient ma prawo zapoznać się z treścią zmian i w razie braku akceptacji, ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania ze sklepu internetowego.

4. Niniejszy regulamin oraz umowy zawarte na jego podstawie podlegają przepisom prawa polskiego.

5. Wszelkie nazwy produktów, logo, znaki towarowe lub firmy użyte w sklepie internetowym są własnością ich właścicieli i są używane jedynie w celach identyfikacyjnych.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących działalności sklepu internetowego lub niniejszego regulaminu, Klient może skontaktować się z obsługą klienta za pomocą danych kontaktowych dostępnych na stronie sklepu.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu internetowego.